Reglement van Probus Hillegom Lisse 1990

(vastgesteld in de ledenvergadering van 31 maart 2015)

Art. 1  NAAM

De vereniging draagt de naam: “Probusclub Hillegom-Lisse 1990” (hierna kortweg genoemd: ”Probus H-L 1990″). Haar werkgebied is de regio Hillegom, Lisse, De Zilk en directe omgeving.

Art. 2  DOEL EN ACHTERGROND

Probus H-L 1990 heeft ten doel: Het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) post-actieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, evenals ontspanning, bindende elementen vormen.

Zij streeft naar het bijeenbrengen van een zo gevarieerd mogelijk gezelschap van post-actieven. Probus H-L 1990 treedt niet op als zgn. “service club”.Probus H-L 1990 onderschrijft de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de coördinerende “Stichting Probus Nederland Informatie Centrum”, en is daar geregistreerd. Deze stichting volgt de opzet van de eerste club, opgericht in Welwyn City, Engeland, in 1965; waarvoor vervolgens de naam Probus is gebruikt, als afkorting van  (retired)  PROfessionals and  BUSinessmen

Art. 3  OPRICHTING EN VERENIGINGSJAAR

Probus H-L 1990 is opgericht op 8 januari 1990 en voortgekomen uit de Probusclub Hillegom-Lisse. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Art. 4  MIDDELEN

De geldmiddelen van Probus H-L 1990 bestaan uit contributies en eventuele inkomsten uit andere bronnen. De hoogte van de contributie voor een komend jaar wordt in een ledenvergadering aan het eind van het kalenderjaar jaar vastgesteld.

Art. 5  LIDMAATSCHAP

Leden van Probus H-L 1990 kunnen uitsluitend zijn mannen van tenminste 55 jaar. Het bestuur beoogt een actief ledental van minimaal 20 en maximaal ca. 30, waarbij naar een regelmatige aanvulling en verjonging wordt gestreefd.

Nieuwe leden kunnen door één of meer leden bij één van de leden van de ballotagecommissie worden voorgedragen. Dit geschiedt zonder medeweten van de kandidaat en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Bij een positieve screening door de ballotagecommissie wordt het resultaat voorgelegd aan de ledenbijeenkomst. Elk lid heeft het recht om binnen een termijn van maximaal drie weken onoverkomelijke bezwaren tegen een voorgedragen lid aan de voorzitter van de ballotagecommissie kenbaar te maken.

Als er gegronde bezwaren bij de ballotagecommissie zijn binnengekomen tegen een voorgesteld aspirant lid zal de persoon die deze heeft voorgedragen voor de volgende bijeenkomst worden medegedeeld dat het voorgedragen lid niet benaderd zal worden om lid van onze Probus te worden.

Als er geen enkel onoverkomelijk bezwaar is ingebracht,  wordt het voorgedragen lid uitgenodigd voor een aspirant lidmaatschap.

Na drie bijeenkomsten wordt het aspirant lid gevraagd om lid wil te worden. Als hij hiertoe besluit wordt hij door de voorzitter als lid geïnstalleerd.

Wanneer een nieuw lid is geïnstalleerd betaalt het lid contributie naar rato van het aantal maanden dat hij lid is.

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, schriftelijk bedanken, vertrek uit de regio (tenzij uitdrukkelijk de wens tot continuatie kenbaar wordt gemaakt) of royement door de ledenvergadering.

Art. 6  BIJEENKOMSTEN

Probus H-L 1990  kent reguliere ledenbijeenkomsten en bijzondere bijeenkomsten. Er zullen tijdens deze bijeenkomsten geen standpunten ten aanzien van geloof of politiek worden ingenomen noch zullen daarover discussies worden gevoerd. De secretaris maakt van elke bijeenkomst een kort verslag.

Tijdens de bijeenkomsten wordt niet gerookt.

Reguliere ledenbijeenkomsten dragen een besloten karakter en zijn uitsluitend toegankelijk voor leden. Wel kunnen een of meerdere speciale gasten worden uitgenodigd. In de regel worden deze bijeenkomsten gehouden om de drie weken op dinsdag van 11.15 tot ca. 14.00 uur. Een lunch maakt onderdeel uit van de bijeenkomst. De reguliere ledenbijeenkomst omvat naast een huishoudelijk deel, ook een bijdrage in de vorm van een voordracht, discussie, excursie of iets dergelijks.

In de nieuwjaarsbijeenkomst doet de aftredend voorzitter in zijn jaarrede verslag over het afgelopen jaar. Daarna installeert hij het nieuwe bestuur.

Bijzondere bijeenkomsten Tenminste tweemaal per jaar worden ook partners van leden en oud-leden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst te weten: de nieuwjaarsbijeenkomst en de uitgaansdag.

Verantwoording In de reguliere ledenbijeenkomst van januari ontvangen de leden de navolgende informatie:

 • Jaarverslag van de penningmeester
 • Ledenlijst
 • Concept bijeenkomstenprogramma voor de aankomende twee kalenderjaren.

Deze stukken worden door de ledenvergadering vastgesteld. Na goedkeuring van de jaarrekening zal de ledenvergadering de penningmeester dechargeren.

Art. 7  BESTUUR

Het bestuur van Probus H-L 1990 bestaat uit de navolgende leden:

 • voorzitter, voor de periode van 1 kalenderjaar
 • waarnemend voorzitter, deze volgt in het volgende jaar de voorzitter op
 • secretaris, voor de periode van 1 kalenderjaar
 • waarnemend secretaris, deze volgt in het volgende jaar de secretaris op
 • penningmeester, deze wordt voor onbepaalde tijd benoemd. (Als waarnemend penningmeester treedt de secretaris op)

Uiterlijk in de maand oktober doet het zittend bestuur een voordracht aan de ledenvergadering voor de samenstelling van het bestuur dat een jaar later aan zal treden. Ook leden kunnen schriftelijk kandidaten bij het bestuur voordragen, uiterlijk 14 dagen vóór het uitbrengen van de bestuursvoordracht.

In de decembervergadering wordt de nieuwe bestuurssamenstelling door de ledenvergadering vastgesteld.

Probus H-L 1990  wordt naar buiten vertegenwoordigd door de voorzitter en tenminste één ander lid van het bestuur. De waarnemend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Het bestuur komt tenminste twee keer per jaar bij elkaar.

Een lid mag wel gelijktijdig in diverse commissies functioneren, doch een lid mag niet gelijktijdig een bestuursfunctie bekleden en in een commissie functioneren.

Art  8  COMMISSIES

Het bestuur kan in overleg met de leden een of meer commissies voor bepaalde activiteiten instellen. Taak, werkwijze en tijdsduur worden door het bestuur vastgesteld. De commissies brengen regelmatig verslag uit aan de ledenvergadering.  Betreffende bestuurs‐ en commissielidmaatschap geldt dat dubbelfuncties zijn uitgesloten.

Art.  9   WIJZIGING  REGLEMENT EN/OF HUISREGELS

Reglement: Minimaal drie weken voor behandeling wordt een voorstel tot wijziging aan de leden toegestuurd. Voor een besluit tot vaststelling is minimaal een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist. Stemmen geschiedt in persoon ter vergadering, dan wel schriftelijk door middel van een ondertekende en bij de secretaris gedeponeerde stem.

Huisregels (die niet in strijd mogen zijn met het reglement) en mits geagendeerd als boven, kunnen worden gewijzigd en vastgesteld bij meerderheid van de (in persoon ter vergadering, dan wel schriftelijk en ondertekend tevoren bij de secretaris gedeponeerde) uitgebrachte stemmen.

Art. 10  ROYEMENT

Een besluit tot royement kan uitsluitend worden genomen op grond van ernstige bezwaren, zoals handelen in strijd met het reglement of het in diskrediet brengen van Probus H-L 1990. Een voorstel tot royement kan door tenminste vijf leden schriftelijke en met redenen omkleed bij het bestuur worden ingediend.

Een besluit tot royement wordt op voorstel van het bestuur genomen door een bijzondere ledenvergadering. Deze wordt tenminste veertien dagen tevoren uitgeschreven.

Betrokkene wordt door het bestuur op de hoogte gebracht van het voorstel tot royement en wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk te verweren. Hij is niet ter vergadering aanwezig. Bij de vergadering waarin het voorstel wordt behandeld is een aanwezigheid van minimaal twee/derde van het aantal leden vereist. Een besluit tot royering kan slechts worden genomen bij een meerderheid van drie/vierde van het ter vergadering schriftelijk uitgebrachte aantal stemmen.

Betrokkene wordt door het bestuur schriftelijk van het besluit in kennis gesteld. Tegen het besluit is geen beroep mogelijk.

Art 11  BESLISSING ONVOORZIENE GEVALLEN

In gevallen waarin deze statuten en de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.

Te downloaden bestanden:

Download bestand Reglement-per-31-mrt-2015.docx

 Huishoudelijk reglement

 1. Leden dienen zich uiterlijk om 20.30 uur op de avond vóór de ledenbijeenkomst af te melden bij de secretaris.
 2. De secretaris bericht een avond voorafgaande aan de bijeenkomst aan de vergader locatie  hoeveel leden de lunch zullen bijwonen.
 3. Als een lid door bepaalde omstandigheden zijn lezing niet kan houden, zorgt hij zelf voor een vervanger en geeft hij dit z.s.m.  door aan de secretaris.
 4. Wanneer een lid de 80 jaar heeft bereikt is hij niet meer verplicht een presentatie te houden. Op vrijwillige basis kan hij die wel geven.
 5. Bij overlijden van een lid of een partner van een (oud-)lid neemt de voorzitter contact op met de nabestaanden en bespreekt met hen de wijze waarop de Probusleden van hun medeleven blijk zullen geven. Tevens regelt hij het rouwbloemstuk voor het heengegane lid of de partner van het ( oud-)lid.
 6. Bij overlijden van één van de leden wordt hiervan vanuit Probus een bericht naar alle leden gezonden ongeacht wat de familie doet.
 7. De partner van een oud lid blijft verbonden aan de club zo lang dat op prijs wordt gesteld door de betrokkene.
 8. De Evenementencommissie bestaat uit 3 leden. Ieder jaar treedt het langstzittend lid van deze commissie af en wordt door de algemene ledenbijeenkomst een nieuw lid benoemd. Deze commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.
 9. Van iedere reguliere bijeenkomst wordt door de secretaris een verslag gemaakt en dit wordt per e-mail naar de leden toegezonden. Leden die geen e-mail hebben krijgen relevante stukken via andere leden uitgereikt.
 10. De voorzitter ziet er op toe dat zieke leden door andere Probus leden bezocht worden en dat over deze zieke leden in de reguliere vergaderingen wordt gerapporteerd.
 11. Partners van oud leden behoeven voor de nieuwjaarsbijeenkomst niets te betalen Zij dragen wel bij in de kosten voor de jaarlijkse uitgaansdag en de excursies waarvoor zij worden uitgenodigd.
 12. De Ballotagecommissie bestaat uit 4 leden, waarvan twee uit de regio Hillegom en twee uit de regio Lisse. Deze leden worden voor onbepaalde tijd benoemd. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
 13. Een lid dat zijn lezing niet in de vergaderlocatie wil houden, treedt tijdig in overleg met het bestuur. Realisatie van een dergelijke bijeenkomst geschiedt in overleg met de evenementencommissie. Het betreffende lid blijft echter zelf verantwoordelijk voor de logistieke organisatie van de betreffende bijeenkomst.
 14. Om cachet te geven aan het feliciteren van de jarigen toasten we staande op onze jarige en de voorzitter spreekt hem toe.